Policys

Kvalitét

 • Vårt agerande, våra antaganden och alla våra produkter, installationer, entreprenader och service ska uppfattas som uttryck för kvalitét.
 • Vi ska alltid eftersträva att infria behov och förväntningar från våra kunder och andra intressenter genom kundutbildning, informationsmöten mm. så att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör och samarbetspartner.
 • Alla medarbetare ska ha en anpassad utbildning för sina arbetsuppgifter och känna till vår kvalitetspolicy och aktivt bidra till att våra mål uppfylls samt att vår verksamhet, våra rutiner och arbetssätt ständigt förbättras.
 • Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling för all personal.
 • Genom arbete med pilotprojekt där nya produkter och lösningar integreras strävar vi efter optimal funktion som hela tiden skall förbättra vår kvalitét.
 • Service är en viktig del i vårt kvalitetstänkande och vi arbetar aktivt med förslag till servicekontrakt så att kunden skall känna sig trygg med sin anläggning.


Miljö

 • Vi ska följa svensk miljölagstiftning och övriga miljökrav samt verka för att kunder och intressenter känner tilltro till vårt miljöarbete.
 • Vid nya entreprenader och serviceuppdrag ska vår strävan vara att använda sådana produkter, material och installationer som är skonsamma mot miljön och underlättar återvinning.
 • Våra transporter och resor ska ständigt vara föremål för effektivisering och förbättring med syfte att minska föroreningar.
 • Vi ska arbeta för att uppnå en effektiv avfallshantering genom att öka källsorteringen så att så mycket avfall och spill som möjligt går till återanvändning och återvinning.
 • Alla anställda ska ha sådan information och utbildning att de kan utföra sina uppgifter på miljömässigt ansvarsfullt sätt, känna till och aktivt bidra till att miljöpolicy och miljömål uppfylls samt att verksamheten, våra rutiner och arbetssätt ständigt förbättras.

Arbetsmiljö

 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet.
 • Vi har arbetssätt för identifiera risker och åtgärdar dessa.
 • Samtliga involverade ska känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.
 • Vi har en tydlig rollfördelning enligt organisationsplan och uppdrags-beskrivning. Tilldelade arbetsuppgifter framgår av rollbeskrivningar.
 • Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.
 • Alla individer oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.